POLICY


Behandling av personuppgifter DevPrint, 2020-01-11 har följande policy upprättats för DevPrint.

Syfte

Vi värnar om din integritet. Du ska kunna känna dig trygg när du anförtror oss dina personuppgifter.

Därför har vi upprättat den här policyn.

Den utgår från gällande dataskyddslagstiftning och förtydligar hur

vi jobbar för att ta tillvara dina rättigheter och din integritet.

Syftet med den här policyn är att du ska få veta hur vi behandlar dina personuppgifter, vad vi använder dem till,

vilka som får a del av dem och under vilka förutsättningar samt hur du kan ta tillvara dina rättigheter.

Bakgrund

Vi behandlar dina personuppgifter främst för att fullfölja våra förpliktelser mot dig.

Vår utgångspunkt är att inte behandla fler personuppgifter än vad som behövs för ändamål,

och vi strävar alltid efter att använda de minst integritetskänsliga uppgifterna.

Vi behöver också dina personuppgifter för att ge dig bra service exempelvis vad gäller marknadsföring,

uppföljning och information.

Vi kan också behöva dina personuppgifter för att uppfylla lagar samt utföra kund- och marknadsanalyser.

Riktlinjer

Vilka personuppgifter behandlar vi? Vi behandlar endast personuppgifter när vi har laglig grund.

Vi behandlar inte personuppgifter i annat fall än när de behövs för att fullgöra förpliktelser enligt avtal och lag.

Här följer exempel på personuppgifterna vi behandlar:

Namn Adress

E-postadress

Telefonnummer

Faxnummer

Alder

Födelsedatum

Kön

Titel

Användarnamn

Fotografier

Betalkortsnummer, kreditkortsnummer och andra bankrelaterade uppgifter

Uppgifter som du registrerade självmant och frivilligt uppger

Innehåll som du själv publicerar, s.k. användargenererat innehåll Hur får vi tillgång till dina personuppgifter?

Vär försöker i möjligaste mån att inhämta ditt samtycke innan vi börjar behandlar dina personuppgifter.

Du samtycker till be- handling genom att acceptera våra allmänna villkor.

När du samtycker till våra allmänna villkor samtycker du också till att vi behandlar dina personuppgifter.

Du har när som helst rätt att återkalla ditt samtycke. Vi kommer då inte längre att behandla dina personuppgifter

eller inhämta nya, under förutsättning att det inte behövs för att fullgöra våra skyldigheter enligt avtal eller lag.

Tänk på att återkallelse av samtycke kan innebära att vi inte kan fullgöra de skyldigheter vi har i förhållande till dig.

Vi får också tillgång till dina personuppgifter på följande sätt: • Uppgifter som du tillhandahåller oss direkt •

Uppgifter som registreras när du besöker vår hemsida • Uppgifter som vi får från offentliga register •

Uppgifter som vi får när du anlitar en av våra medarbetare • Uppgifter som vi får när du svarar på enkäter och

undersökningar • Uppgifter som vi får när du kontaktar oss, söker anställning hos oss, besöker oss eller på annat

sätt tar kontakt med oss Behandlas dina personuppgifter på ett betryggande sätt? Vi utarbetar rutiner och

arbetssätt för att dina personuppgifter ska hanteras på ett säkert sätt. Utgångspunkten är att endast arbetstagare

och andra personer inom organisationen som behöver personuppgifterna för att utföra sina arbetsuppgifter ska

ha tillgång till dem. I fråga om känsliga personuppgifter har vi inrättat särskilda behörighetskontroller,

vilket innebär ett högre skydd för dina personuppgifter. Vära säkerhetssystem är utvecklade med din integritet i fokus

och skyddar i mycket hög grad mot intrång, förstöring samt andra förändringar som kan innebära en risk för

din integritet. När lämnar vi ut dina personuppgifter? Vär utgångspunkt är att inte lämna ut dina personuppgifter

till tredje part om du inte har samtyckt till det eller om det inte är nödvändigt för att uppfylla våra förpliktelser

enligt avtal eller lag Ansvar DevPrint är personuppgiftsansvarig, vilket innebär att vi är ansvariga för hur dina

personuppgifter behandlas och att dina rättigheter tas tillvara.